Kontakt

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu

ul. Szkolna 1
84-150 Hel

58 675 06 83

FORMULARZ KONTAKTOWY

Godziny Pracy Sekretariatu

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Przydatne linki

RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Plan postepowań

O Nas

Misja i wizja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu

Misja

"Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć" - Kartezjusz.

Najważniejsze dla nas jest odkrywanie możliwości każdego ucznia i właściwe przygotowanie go do funkcjonowania we współczesnym świecie.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących

 • Odkrywa i rozwija możliwości każdego dziecka i uczniów oraz inspiruje ich do działań twórczych i własnego rozwoju.

 • Przygotowuje do życia i prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka w świecie i społeczeństwie.

 • Kreuje postawy patriotyczne, wychowuje w duchu demokracji.

 • Promuje model zdrowego stylu życia.

 • Zapewnia bezpieczeństwo i przyjazne warunki do nauki, poprzez wprowadzanie zrozumiałych zasad, norm i reguł współżycia społecznego w szkole oraz ich konsekwentne przestrzeganie i egzekwowanie.

 • Współpracuje z rodzicami w procesie rozwoju dziecka i ucznia.

 

Wizja

Osiągamy ją poprzez:

 • Kształtowanie i rozwijanie naturalnych predyspozycji, talentów i zdolności dzieci i uczniów w ramach organizowanych zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

 • Rozbudzanie patriotyzmu, kultywowanie tradycji i czynny udział w wydarzeniach regionu i kraju.

 • Realizowanie Szkolnego Programu Profilaktyki, ogólnopolskich akcji profilaktycznych oraz wychowywanie do życia w trzeźwości, poszanowania zdrowia i sprawności fizycznej.

 • Zachęcanie do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności do dalszego rozwijania własnych postaw społecznych np. udział w akcjach charytatywnych.

 • Stwarzanie przyjaznej, rodzinnej atmosfery w szkole.

 • Angażowanie rodziców do wspólnego i efektywnego uczestnictwa w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci.

 • Zatrudnianie kompetentnej kadry nauczycieli, podnoszących swoje kwalifikacje i pełniących funkcję wspierającą w wychowaniu, poprzez dawanie przykładu własną postawą — swoim zachowaniem.

 

Model absolwenta

Nasz absolwent:

 • Szanuje rodziców, nauczycieli i innych członków społeczeństwa.

 • Jest tolerancyjny, życzliwy, szanuje godność innych.

 • Kieruje się empatią i zasadami fair play.

 • Wierzy w siebie i swoje możliwości, jest wytrwały i samodzielny.

 • Odpowiada za swoje czyny.

 • Rozwija własne zainteresowania i umiejętności.

 • Potrafi komunikować się z innymi ludźmi i współdziałać w grupie.

 • Dba o własne zdrowie, jest świadomy zagrożeń, sprawny i aktywny fizycznie.

 • Czuje się odpowiedzialny za swoją przyszłość.

 • Potrafi właściwie zaplanować własną, dalszą drogę edukacji.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W HELU NA LATA 2013/2022

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących jest dokumentem, który stanowi podstawę do realizacji zadań na najbliższe lata. Jest otwarta na dokonywanie zmian i poprawek wynikających ze zmieniającej się sytuacji prawnej w oświacie oraz na wnioski zgłaszane przez nauczycieli pracujących w szkole i środowisko lokalne. Koncepcja pracy szkoły zakłada wspólne angażowanie się nauczycieli, uczniów, rodziców oraz podmiotów zewnętrznych w realizację określonych zadań.

Koncepcja pracy szkoły będzie monitorowana corocznie, na zakończenie roku szkolnego. Wnioski z przeprowadzanego monitoringu będą przedstawiane Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców.

 

Główne cele:

- Dobra współpraca z rodzicami.

- Wychowanie człowieka kulturalnego, umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

- Bezpieczna szkoła.

- Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- Demokracja w szkole.

- Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

- Unowocześnianie bazy szkoły.

- Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

- Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz inna działalność statutowa szkoły.

1. Działalność dydaktyczna szkoły:

a) Oferta edukacyjna opiera się na podstawie programowej i jest wzbogacana dla potrzeb uczniów.

b) Szkoła zwiększa szanse edukacyjne uczniów poprzez koła zainteresowań, zajęcia przygotowujące uczniów do zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów, zajęcia wyrównawcze, terapeutyczne i sportowe (w miarę możliwości finansowych szkoły).

c) Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych są analizowane, a ich wnioski wdrażane (co roku).

d) W ramach ewaluacji wewnętrznej placówka analizuje wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych z zastosowaniem EWD – Edukacyjnej Wartości Dodanej (termin do uzgodnienia po ukazaniu się wyników).

e) Osiągnięcia uczniów monitoruje się i prezentuje na forum szkoły ( apele z wręczaniem nagród, strona internetowa, gabloty ścienne).

f) Szkoła organizuje zewnętrzne sprawdziany i egzaminy.

g) Szkoła organizuje spotkania z rodzicami w celu omówienia ocen i osiągnięć uczniów.

h) Szkoła wspiera działalność Samorządu Szkolnego.

i) Szkoła motywuje uczniów w procesie uczenia.

j) Postępy uczniów oceniane są zgodnie z WSO.

k) Zadaniem nauczycieli przedmiotów jest stworzenie kryteriów wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny.

l) Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych i wychowawczych.

m) Placówka organizuje tzw. Dni Otwarte i organizuje wyjazdy uczniów do innych szkół.

n) Szkoła organizuje nauczanie języka kaszubskiego.

o) Jedną ze strategii jest promowanie szkoły i jej osiągnięć w lokalnych mediach, na stronie www., na spotkaniach z rodzicami, a także uroczystościach szkolnych.

p) W szkole przeprowadza się ewaluacje wewnętrzne na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego i priorytetów MEN i Kuratorium.

q) Prowadzi się działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu osiągnięcia jeszcze lepszej jakości pracy.

r) Dbanie o sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

s) Ciągłe wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły (w miarę możliwości finansowych szkoły).

t) Modernizowanie pomieszczeń szkolnych.

u) Stały zakup lektur i książek do biblioteki ( w miarę możliwości finansowych szkoły).

v) Dydaktyczna praca biblioteki szkolnej.

w) Dydaktyczna praca pedagoga i psychologa szkolnego.

x) Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego ( awans zawodowy, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne).

2. Działalność wychowawcza i opiekuńcza szkoły:

a) Podejmowane są działania wychowawcze, opiekuńcze i profilaktyczne, mające na celu eliminować zagrożenia i wzmacniać asertywność uczniów i kształtować ich właściwe postawy.

b) Realizowane są programy wychowawcze i profilaktyczne.

c) Promowany jest zdrowy tryb życia poprzez coroczną organizację Tygodnia Profilaktycznego, poprzez spotkania z terapeutami, pogadanki wychowawcze, pokaz filmów profilaktycznych, przedstawień teatralnych, konkursy.

d) Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami z orzeczeniami i opiniami PPP.

e) Pedagog i psycholog szkolny realizuje swój roczny plan pracy.

f) Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami, które wspierają pracę wychowawczą placówki; są to:

 

- Urząd Miasta w Helu,

- Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie,

- MOPS w Helu,

- Pełnomocnik Burmistrza do rozwiązywania problemów alkoholowych,

- Komendą Policji w Juracie i Pucku,

- Parafią p.w. Bożego Ciała w Helu,

- PPP w Pucku,

- Muzeum Obrony Wybrzeża,

- Muzeum Rybołówstwa w Helu,

- Ochotniczą Strażą Pożarną w Helu,

- Szkołami noszącymi imię patrona Obrońców Helu,

- UKS „Delfin” w Jastarni.

 

g) Szkoła pielęgnuje u uczniów uczucia patriotyczne poprzez obchody Dnia Patrona Szkoły – Obrońców Helu (2 października), akademie i konkursy.

h) Uczniowie i nauczyciele dbają o miejsca pamięci, pomniki, gabloty historyczne.

i) Szkoła pogłębia patriotyczne uczucia względem „Małej Ojczyzny” poprzez rozwijanie zainteresowania językiem kaszubskim poprzez udział w konkursach recytatorskich, spotkania z twórcami kaszubskimi.

j) Szkoła podejmuje działania ekologiczne poprzez udział w konkursach, Dniach Ziemi itp.

k) Wychowawczą pracę wykonuje także bibliotekarz szkolny.

l) Szkoła organizuje wycieczki edukacyjne.

Wszystkie działania edukacyjne i wychowawcze szkoły mają na celu uzyskanie odpowiedniej sylwetki ucznia, który kończy naukę w Zespole Szkół Ogólnokształcących e Helu.

Nasz absolwent:

- Szanuje rodziców, nauczycieli i innych członków społeczeństwa.

- Jest tolerancyjny, życzliwy, szanuje godność innych.

- Kieruje się empatią i zasadami fair play.

- Wierzy w siebie i swoje możliwości, jest wytrwały i samodzielny.

- Odpowiada za swoje czyny.

- Rozwija własne zainteresowania i umiejętności.

- Potrafi komunikować się z innymi ludźmi i współdziałać w grupie.

- Dba o własne zdrowie, jest świadomy zagrożeń, sprawny i aktywny fizycznie.

- Czuje się odpowiedzialny za swoją przyszłość.

- Potrafi właściwie zaplanować własną, dalszą drogę edukacji.