Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Misja

"Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć" - Kartezjusz.

Najważniejsze dla nas jest odkrywanie możliwości każdego ucznia i właściwe przygotowanie go do funkcjonowania we współczesnym świecie.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących

 • Odkrywa i rozwija możliwości każdego dziecka i uczniów oraz inspiruje ich do działań twórczych i własnego rozwoju.
 • Przygotowuje do życia i prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka w świecie i społeczeństwie.
 • Kreuje postawy patriotyczne, wychowuje w duchu demokracji.
 • Promuje model zdrowego stylu życia.
 • Zapewnia bezpieczeństwo i przyjazne warunki do nauki, poprzez wprowadzanie zrozumiałych zasad, norm i reguł współżycia społecznego w szkole oraz ich konsekwentne przestrzeganie i egzekwowanie.
 • Współpracuje z rodzicami w procesie rozwoju dziecka i ucznia.

 

Wizja

Osiągamy ją poprzez:

 • Kształtowanie i rozwijanie naturalnych predyspozycji, talentów i zdolności dzieci i uczniów w ramach organizowanych zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.
 • Rozbudzanie patriotyzmu, kultywowanie tradycji i czynny udział w wydarzeniach regionu i kraju.
 • Realizowanie Szkolnego Programu Profilaktyki, ogólnopolskich akcji profilaktycznych oraz wychowywanie do życia w trzeźwości, poszanowania zdrowia i sprawności fizycznej.
 • Zachęcanie do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności do dalszego rozwijania własnych postaw społecznych np. udział w akcjach charytatywnych.
 • Stwarzanie przyjaznej, rodzinnej atmosfery w szkole.
 • Angażowanie rodziców do wspólnego i efektywnego uczestnictwa w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci.
 • Zatrudnianie kompetentnej kadry nauczycieli, podnoszących swoje kwalifikacje i pełniących funkcję wspierającą w wychowaniu, poprzez dawanie przykładu własną postawą - swoim zachowaniem.

 

Model absolwenta

Nasz absolwent:

 • Szanuje rodziców, nauczycieli i innych członków społeczeństwa.
 • Jest tolerancyjny, życzliwy, szanuje godność innych.
 • Kieruje się empatią i zasadami fair play.
 • Wierzy w siebie i swoje możliwości, jest wytrwały i samodzielny.
 • Odpowiada za swoje czyny.
 • Rozwija własne zainteresowania i umiejętności.
 • Potrafi komunikować się z innymi ludźmi i współdziałać w grupie.
 • Dba o własne zdrowie, jest świadomy zagrożeń, sprawny i aktywny fizycznie.
 • Czuje się odpowiedzialny za swoją przyszłość.
 • Potrafi właściwie zaplanować własną, dalszą drogę edukacji.