Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Informacja dla Rodziców ZSO w Helu

Informuję, że tryb oraz zasady powoływania rad rodziców w szkołach określa art. 53 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.). W szczególności przepis ten stanowi, że w szkołach (pod pojęciem szkoły w tym wypadku rozumie się także przedszkole) w skład rad rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Tajność dokonania wyboru jest tutaj narzucona przez ustawodawcę jako obligatoryjna i nie ma żadnej możliwości odstępstwa od tej zasady, nawet, jeżeli zainteresowani wyrażą taką wolę. Odstępstwo od tej zasady byłoby możliwe tylko wówczas, gdyby ustawodawca przewidział taką możliwość w innym przepisie, a takiego przepisu nie ma. Przeprowadzenie wyborów do rady rodziców bez zachowania tej zasady, skutkuje nieważnością takiego głosowania.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 31.08.2015 r. Statutem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu, Rozdział 7, § 8 ust. 4 pkt. 3, w skład Rady Rodziców poszczególnych jednostek organizacyjnych wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Oznacza to, poza oczywiście kwestią tajności wyborów, konieczność zachowania odrębności rad rodziców poszczególnych jednostek organizacyjnych, tj. odrębności rady rodziców przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego.

Przeprowadzenie wyborów ma na celu doprowadzenie do zgodnego z prawem ukonstytuowania się rad rodziców, tak by nikt nie mógł podważać i kwestionować ze względów formalnych przyszłych decyzji podejmowanych przez rady rodziców.

Decyzję o powtórzeniu wyborów konsultowałam z organem prowadzącym i uzyskałam pozytywne stanowisko w tej kwestii.

Dyrektor ZSO w Helu

Irena Sojecka

 

Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 

OTWÓRZ

 

Zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. o karcie nauczyciela

 

OTWÓRZ


 

Zebranie organizacyjne z rodzicami

6 września – Przedszkole godz. 16.00

6 września – SP godz. 17.00

6września Gim, LO godz. 17.45

 

Zebranie Klasowych Rad Rodziców SP, Gim, LO i Przedszkola – wybór Rady Rodziców na r. sz. 2016/2017

6 września godz. 18.30


 

Uczniowie klas I – V szkoły podstawowej
oraz I – II gimnazjum otrzymają podręczniki i materiały ćwiczeniowe we wrześniu w ramach dotacji MEN.
Rodzice / opiekunowie uczniów z ww. klas kupują
tylko podręczniki i ćwiczenia do religii.


 

UWAGA!

Dnia 16 czerwca 2016 roku zajęcia z gimnastyki korekcyjnej są ODWOŁANE.